Molequa by Marlena Błasik-Kasperek logo, salon Marleny Marlena Błasik-Kasperek logo, stylistka i właścicielka

Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Molequa. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.


1. Salon Molequa otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 19:00 i w soboty w godzinach 9:00 – 15:00.

2. W Salonie pracują styliści o różnym stopniu doświadczenia zawodowego – stażyści, młodsi styliści, starsi styliści oraz top styliści.

3. Ceny usług zależne są od stopnia stylisty.

4. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.

4.1. Salon Molequa nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.

4.2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.

4.3. Promocje i rabaty nie łączą się.

5. Zakup usługi w Salonie Molequa, jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Salonu Molequa), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon, oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.

6. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik Salonu Molequa ma prawo odmówić jego przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

7. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Molequa, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

8. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście lub online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania.

9. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Molequa, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Informujemy, że obszar zakładu objęty jest monitoringiem.

10.1. Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).

10.2. Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon Fryzjerski.

10.3. Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 1 miesiąca, po upływie którego ulegają zniszczeniu.

11. Salon może, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji online.

12. Wizyty niepotwierdzone do godziny 17:00 dwa dni przed wyznaczonym terminem, zostaną automatycznie anulowane, o czym klient jest informowany podczas rejestracji oraz w wiadomości przypominającej o wizycie.

13. W przypadku kilkukrotnego niestawienia się na umówioną wizytę, Salon ma prawo odmówić umówienia następnej lub pobrać zadatek, w ustalonej kwocie, na poczet rezerwacji kolejnego terminu.

14. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub
odmowy świadczenia zabiegu.

15. Na terenie Salonu Molequa zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu.
16. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Molequa niezwłocznie po zauważeniu wady. Salon przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje zgłoszone w ciągu czterech dni od daty wykonania usługi.

16.1. Reklamację Klient składa osobiście w Salonie, w którym została wykonana usługa, telefonicznie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
molequa.kontakt@gmail.com.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.

16.2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Salon Molequa zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.

16.3. Salon uwzględnia reklamację w przypadku błędu technicznego stylisty. Usługa reklamacyjna wykonywana jest u tego samego stylisty, u którego była wykonana usługa.

16.4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zmianę zdania w trakcie lub po usłudze.

16.5. Salon nie zwraca pieniędzy w ramach reklamacji.

17. Prosimy o przemyślane zakupy. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.

18. W Salonie jest możliwość zakupienia VOUCHERÓW prezentowych w kwotach 150zł (pakiet srebrny), 300zł (pakiet złoty) i 450zł (pakiet diamentowy).

18.1. Zakupiony voucher można wykorzystać jednorazowo na usługi w Salonie Molequa.

18.2. Jeżeli cena usługi przewyższa wartość VOUCHERU, klient jest zobowiązany pokryć różnicę w kwocie.

18.3. W przypadku niewykorzystania całości kwoty VOUCHERU, stylista zasugeruje dodatkowe usługi, które wypełnią jego wartość.

18.4. VOUCHERY nie podlegają zwrotom lub wymianie.

19. Salon Molequa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


Wróć do strony