Molequa by Marlena Błasik-Kasperek logo, salon Marleny Marlena Błasik-Kasperek logo, stylistka i właścicielka

Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Salonie Molequa. Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

1. Salon Molequa czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 19:00 i w soboty w godzinach 9:00 – 15:00.
2. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Salonie pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
3. W Salonie pracują styliści o różnym stopniu doświadczenia zawodowego – stażyści, młodsi styliści, starsi styliści oraz top styliści.
4. Ceny usług zależne są od stopnia stylisty.
5. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i są cenami orientacyjnymi.

5.1 Cennik może ulec zmianie.
5.2. Salon Molequa nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się przez Klienta
z cennikiem.
5.3. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany tuż przed rozpoczęciem usługi.
5.3. Promocje i rabaty nie łączą się.

6. Zakup usługi w Salonie Molequa jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia (po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem Salonu Molequa), iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usług oferowanych przez Salon oraz że zapoznał się z cennikiem i z niniejszym regulaminem oraz akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.
7. W trosce o bezpieczeństwo Klientów przed przystąpieniem do wykonywanej usługi stylista przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalenie czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.

7.1 W uzasadnionych przypadkach, w razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia usługi, pracownik Salonu Molequa ma prawo odmówić jej przeprowadzenia lub zmienić termin rezerwacji.

8. Salonu Molequa nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na jego terenie.
9. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie, osobiście oraz online. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie.

9.1 W przypadku znacznego spóźnienia na wizytę, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania, jeśli osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie.
9.2. Salon ma prawo, po uprzednim poinformowaniu Klienta, odmówić wykonania nieprawidłowo wybranej usługi podczas rezerwacji online.

10. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Molequa, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług lub przy zamówieniu produktów dla klienta. Zadatek przy rezerwacji pobierany jest w przypadku Klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.

11.1. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty wiadomością e-mail lub sms.
11.2. Jeżeli zadatek nie wpłynie na 24 godziny przed umówioną wizytą, zostanie ona anulowana, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną.

12. Informujemy, że obszar salonu objęty jest monitoringiem.

12.1. Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
12.2. Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy w salonie fryzjerskim.
12.3. Nagrania przechowywane są przez okres 1 miesiąca, po upływie którego ulegają zniszczeniu.

13. Na terenie Salonu wykonywane są zdjęcia i nagrania wideo , które udostępniane są w mediach społecznościowych Salonu Molequa. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna temu, iż Klient udziela zgody na nieodpłatną publikację zdjęć i nagrań wideo w mediach społecznościowych.

13.1. Do udostępniania zdjęć i nagrań wykorzystujących wizerunek (m.in twarz) Klient musi wyrazić ustną zgodę na publikację oraz może prosić o oznaczenie np.: na Instagramie, Facebooku.

14. Pierwsze wizyty niepotwierdzone do godziny 17:00 na dwa dni przed wyznaczonym terminem, zostaną automatycznie anulowane, o czym klient jest informowany podczas rejestracji oraz w wiadomości przypominającej o wizycie.
15. Na terenie Salonu Molequa zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu.
16. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług w Salonie Molequa niezwłocznie po zauważeniu niezgodności. Salon przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje zgłoszone w ciągu czterech dni od daty wykonania usługi.

16.1. Reklamację Klient składa w Salonie, w którym została wykonana usługa osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: molequa.kontakt@gmail.com.
16.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.
16.3. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Salon Molequa zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów.
16.4. Salon Molequa rozpatruje reklamację w najszybszym możliwym terminie od momentu zgłoszenia,a termin realizacji nie powinien przekraczać 14 dni. Salon zobowiązuje się do podania dwóch terminów poprawki, z których Klient może dobrowolnie skorzystać.
16.5. Salon uwzględnia reklamację w przypadku błędu technicznego stylisty. Usługa reklamacyjna wykonywana jest u tego samego stylisty, u którego była wykonana usługa.
16.6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zmianę zdania w trakcie lub po usłudze.
16.7. Salon nie zwraca pieniędzy w ramach reklamacji.
16.8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

17. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.
18. W Salonie jest możliwość zakupienia VOUCHERÓW prezentowych na wybraną kwotę. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę.

18.1. Zakupiony voucher można wykorzystać jednorazowo na usługi w Salonie Molequa w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu.
18.2. Jeżeli cena usługi przewyższa wartość VOUCHERU, Klient jest zobowiązany pokryć różnicę w kwocie.
18.3. W przypadku niewykorzystania całości kwoty VOUCHERU, stylista zasugeruje dodatkowe usługi, które wypełnią jego wartość.
18.4. VOUCHERY nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

19. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
20. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do odwołania.

 

Wróć do strony