Molequa by Marlena Błasik-Kasperek logo, salon Marleny Marlena Błasik-Kasperek logo, stylistka i właścicielka

Regulamin

Regulamin Salonu Molequa by Marlena Błasik Kasperek

 

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz świadczenia usług przez Salon Molequa by Marlena Błasik - Kasperek, prowadzony przez Marlenę Błasik – Kasperek, ul. Zamojska 8, 20-105 Lublin, NIP: 7132879375, REGON: 060415310

 

§2

Słownik:

Następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

 1. Cena – całkowite wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy z tytułu zrealizowania Usługi. Szacunkowe Ceny określa Cennik. Ostateczna wysokość Ceny ustalana jest w czasie Wizyty,

 2. KlientKonsument – osoba fizyczna na rzecz, której świadczone są przez Usługodawcę Usługi. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą być klientami salonu, jednak wymagana jest obecności rodzica (opiekuna). Niepełnoletni powyżej 16 roku życia, mogą być klientem salonu, ale wymagana jest pisemna zgoda/akceptacja od rodziców (opiekunów) usługi oraz kosztów.  

 3. Pierwsza Rezerwacja – pierwsza Rezerwacja dokonana przez danego Klienta

 4. Pierwsza Wizyta – pierwsza Wizyta w Salonie przez danego Klienta

 5. Rezerwacja – uzgodnienie pomiędzy Salonem a Klientem terminu Wizyty. Rezerwacje dokonywane są na zasadach określonych w Regulaminie,

 6. Regulamin – niniejszy regulamin

 7. Salon – Salon Molequa Marlena Błasik Kasperek, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 19:00 i w soboty w godzinach 9:00 – 15:00.

 8. Usługa – usługa fryzjerska świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta

 9. Wizyta – czas, w którym na rzecz Klienta realizowana jest Usługa

 10. Zadatek – kwota pieniężna (zadatek w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) uiszczana przez Klienta na rzecz Usługodawcy na zasadach określonych w Regulaminie. Zadatek jest bezzwrotny i każdorazowo ustalany jest indywidualnie.§3

Oferowane usługi i ceny

 1. Salon świadczy na rzecz Klientów usługi szczegółowo określone w Cenniku.

 2. Ostateczna Cena za daną usługę może odbiegać od ceny określonej w Cenniku i jest przez strony ustalana przed rozpoczęciem realizacji Usługi w ramach Wizyty. Ceny uzależnione są także od stopnia doświadczenia stylisty, trudności zabiegu, czasu pracy czy zużytych materiałów do wykonania danej Usługi.

 

§4

Wizyta

 

 1. Umówienie wizyty następuje drogą telefoniczną na następujący numer: + 48 503-126-420. Umówienie wizyty może nastąpić także za pośrednictwem portalu booksy.com.

 2. Przed odbyciem rozmowy mającej na celu Rezerwację Wizyty Klient zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z informacją przekazaną przed odbyciem rozmowy.

 3. W czasie rozmowy Klient zobowiązany jest podać obsłudze Salonu dane osobowe umożliwiające Salonowi kontakt z Klientem oraz zakres Usługi, która ma być świadczona. 

 4. Po zakończeniu rozmowy Klient na wskazany przez siebie numer telefonu otrzymuje SMS z potwierdzeniem terminu wizyty.

 5. Salon zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych usług lub przy zamówieniu produktów dla klienta. 

 6. Zadatek przy rezerwacji pobierany jest w przypadku Klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.

 7. Zadatek przy rezerwacji pobierany jest w przypadku długiej usługi przed którą nie bylo konsultacji. 

 8. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed lub w trakcie umawiania wizyty wiadomością e-mail lub sms.

 9. Jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony na wskazane konto bankowe lub uiszczony gotówką w Salonie maksymalnie na 2 dni przed umówioną wizytę (lub w innym terminie wyznaczonym przez stylistę/pracownika Salonu), wizyta zostanie anulowana, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta drogą e-mailową lub telefoniczną.

 10. Przedpłata (jeśli jest wymagana przez booksy) stosowana jest podczas umawiania Wizyty przez aplikacje booksy.com (regulamin booksy.com). Brak przedpłaty wymaganej przez booksy.com skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji. 

 11. Klient może anulować wizytę osobiście, telefonicznie lub przez sms.

 12. W przypadku anulowania wizyty z powodu choroby stylisty/ usterek salonowych. Salon/stylista jest zobowiązany znaleźć jak najszybciej kolejny termin anulowanej wizyty u tego samego stylisty lub u innego. Salon zapewnia rekompensatę w postaci zestawu mini produktów. 

 13. Stylista lub pracownik Salonu na 2 dni przed Wizytą wyśle do Klienta sms z informacją o dacie i godzinie Wizyty oraz prośbę o potwierdzenie lub odwołanie wizyty. Wizyty niepotwierdzone do godziny 12:00 na 1 dzień przed wyznaczonym terminem, zostaną automatycznie anulowane, o czym klient jest informowany podczas rejestracji oraz w wiadomości przypominającej o wizycie.

 14. Na wizyty należy zgłaszać się 5 minut przed wyznaczoną godziną, tak żeby styliści mieli możliwość zacząć o czasie. 

 15. W przypadku znacznego spóźnienia na wizytę, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu lub odmowa jego wykonania, jeśli osiągnięcie pożądanego przez Klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie.

 

§5

Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Usług w Salonie Molequa. Salon przyjmuje do rozpatrzenia reklamacje zgłoszone w ciągu czterech dni od daty wykonania usługi. 

 2. Reklamację Klient składa w Salonie, w którym została wykonana usługa osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

molequa.kontakt@gmail.com.

 1. Reklamacja powinna zawiera: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady.

 2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Salon Molequa zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta Klienta w Salonie w trakcie, której stylista będzie mógł obejrzeć włosy oraz wysłuchać uwag Klienta. 

 3. Salon Molequa rozpatruje reklamację w najszybszym możliwym terminie od momentu zgłoszenia, a termin realizacji nie powinien przekraczać 14 dni. Salon zobowiązuje się do podania dwóch terminów poprawki, z których Klient może dobrowolnie skorzysta. 

 4. Salon uwzględnia reklamację w przypadku błędu technicznego stylisty. Usługa reklamacyjna wykonywana jest u tego samego stylisty lub u innego stylisty na prośbę Klienta. 

 5. Salon nie zwraca pieniędzy w ramach reklamacji.

 

§6

Vouchery

 1. W Salonie jest możliwość zakupienia Voucherów prezentowych na wybraną kwotę.

 2. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę. 

 3. Zakupiony voucher można wykorzystać jednorazowo na usługi w Salonie Molequa w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu. 

 4. Jeżeli cena usługi przewyższa wartość Voucheru, Klient jest zobowiązany pokryć różnicę w kwocie.

 5. W przypadku niewykorzystania całości kwoty Voucheru, stylista zasugeruje dodatkowe usługi, które wypełnią jego wartość.

 6. VOUCHERY nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. Salon Molequa nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież mienia Klienta pozostawionego na terenie salonu. Klienci są odpowiedzialni za swoje rzeczy osobiste. 

 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zmianę zdania przez Klienta w trakcie lub po usłudze.

 3. Salon Molequa informuje, że jest monitorowany 24/7.

 4. Salon Molequa informuje, że korzysta z mediów społecznościowych tj. : Instagram, Facebook, oraz że nagrywa relacje video na te media.

 5. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Salonu i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywa.

 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r. do odwołania.

 7. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Salon Molequa, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Wróć do strony